T'ESCOLTAM

Política de Privacitat

Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

A aquesta Política de Privacitat informam sobre cóm es fa el tractament de dades personals a l’ Autoritat Portuària de Balears (en endavant, APB). Li pregam que, abans de facilitar les seves dades personals, la llegeixi amb deteniment i se’n asseguri que la ha entès.

La APB ha adequat la seva estructura organitzativa i aquesta web a las exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD) i la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd).

Li recomanem que, per consultar una informació més detallada del tractament de les seves dades personals, consulti el nostre Registre d’Activitats de Tractament, publicat al link: https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/28541/registro-de-actividades-de-tra?lang=es

Així mateix, li proporcionam la següent informació relativa al tractament de dades personals a l’APB

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les seves dades és l’Autoritat Portuària de Balears, amb domicili a C/ Moll Vell, 3-5 7012 Palma,i C.I.F. nº Q 0767004E

Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la direcció gdpr-dpo@portsdebalears.com

Informació que tractam

En el cas de que faci ús dels serveis públics que li proporciona l’APB, ja sigui a la página Web, Seu Electrònica o de manera presencial mitjançant els formularis i instancies corresponents, ens està facilitant informació de caràcter personal de la que l’APB en serà responsable del tractament. Tractarem la informació estrictament necesaria per poder cumplir amb la finalitat del tractament de les dades.

Principis del tractament

A l’APB, en tot el referit a qualsevol tractament de dades personals, respectam tots els principis del tractament que exigeix el RGPD, com són licitud, lleialtat, transparència o minimització de les dades i els seus drets seran sempre salvaguardats durant tot el cicle del tractament.

Finalitat del Tractament

A l’APB recopilam i tractam les seves dades personals per proporcionar-li els serveis públics i tràmits administratius que ens competeixen com a Autoritat Portuària i en compliment de les diferents obligacions legals en el nostre exercici.

La finalitat concreta es troba a cada activitat de tractament recollida al Registre d’Activitats de Tractament https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/28541/registro-de-actividades-de-tra?lang=es

Plaç de conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la que es recabaren i per determinar les possibles responsabilitats que s’en poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Així mateix, l’APB, com part de l’Administració General de l’Estat conservará los datos según las obligaciones legales que le sean aplicables y respetando lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación aplicable.

Legitimació per al tractament de les seves dades

Com Organisme Públic, l’APB tractarà les seves dades personals en l’exercici de competències públiques i en pro de l’interès públic o en el compliment d’obligacions legals aplicables a l’Autoritat Portuària.

Fora d’aquests supòsits, l’APB li requerirà el seu consentiment, que haurà de ser prestat amb una clara acció afirmativa.

Destinataris de les dades

La recollida de dades serà realitzada per Disset SL i la APB només podrà comunicar les seves dades quan sigui necessari per al compliment d’obligacions legals o quan una Llei li otorgui la competència per fer-ho.

Fora d’aquests supòsits, l’APB li haurà de requerir el seu consentiment per la cessió de les seves dades personals a un altre organisme o empresa.

Drets de l’interessat

Vostè té dret a conèixer si l’APB tracta actualment les seves dades.

A més a més, podrà exercir els seus drets que, com a interessat, el RGPD li confereix. En concret: oposició, rectificació, supressió, portabilitat i limitació.

Paer facilitar el seu exercici, posam a la seva disposició el següent formulari d’exercici de drets: https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/procediment/25771/ejercicio-de-derechos-en-mater

Podrà exercir aquests drets davant l’Autoritat Portuària de Balears mitjançant les següents vies:

  • Seu electrònica
  • Escrit a la direcció C/ Moll Vell, 3-5 7012 Palma o
  • Mitjançant correo electrónico a la direcció gdpr-dpo@portsdebalears.com

Exactitud i veracitat de les dades

Vostè garantirà que les dades personals facilitades mitjançant les diferents vies disponibles son veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes mitjançant l’exercici del dret de rectificació.

En qualsevol cas, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a l’APB exonerant a l’entitat de qualsevol responsabilitat, danys o perjudicis originats al respecte.

Secret i Seguredat

L’APB es compromet en l’ús i tractament de les dades personals a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat per a la que foren recollides, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i prendre totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, de conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Canvis a la política de privacitat

L’APB es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En dits supuòssits, l’APB anunciarà a aquesta pàgina web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La present política ha estat actualizada el 29 de novembre de 2021. La versió actualitzada d’aquesta política es l’única vàlida fins que no hi hagi una altra que la substitueixi.