T'ESCOLTAM

L’obra pas a pas

Informació de les obres

Les obres de remodelació del passeig Marítim van començar el 18 de novembre de 2022. L’execució s’està duent a terme en tres fases: Fase 1 (dividida en Fase 1A, 1B i 1C), Fase 2 i Fase 3. Actualment, ens trobem en la Fase 1B i 1C. La Fase 1B implica la renovació completa del sistema de sanejament i drenatge, així com la instal·lació de canalitzacions per a diversos serveis com l’enllumenat, mitjana tensió, telecomunicacions, semàfors i fibra, entre altres. La Fase 1C, consisteix a realitzar, per trams, l’activitat de pavimentació de l’actual vorera del costat terra, adjacent a les façanes.
En aquest apartat podrà trobar informació rellevant sobre de les diferents actuacions que s’estan duent a terme actualment en el projecte de remodelació:
• Planificació quinzenal d’activitats, descripció de les tasques que es realitzen, data i durada de cadascuna, delimitació de la zona afectada, així com possibles afeccions i plans d’ubicació.
• Calendari per a les obres de pavimentació de cada tram i descripció de les accions principals.
• Plans d’ocupació de les terrasses dels establiments del passeig Marítim.
• Mapes d’ubicació de tots els serveis disponibles durant les obres de remodelació: aparcaments, parades d’autobús i taxi, zones de càrrega i descàrrega, etc.

Horari d’activitat de les obres: De dilluns a divendres de 7’00h a 18’00h i puntualment dissabtes de 7’30h a 14’00h.

Planificació quinzenal d'activitats, des del 1 d´abril fins al 14 d'abril  

Descripció de les activitats per a les obres de reforma previstes a executar des del 12 d'abril al 28 d´abril

 • Demolicions: Demolició i retirada d’elements existents per a renovar: paviments de calçada, voreres, vorades, etc. Zona Afectada: des de Avda l’Argentina fins a Torre de Paraires Possibles afeccions: Sense afeccions addicionals a les degudes per ocupació de superfície.
 • Canalitzacions i altres infraestructures: Execució de la nova xarxa d’aigües residuals i de drenatge, així com instal·lació de canalitzacions per a les diferents xarxes (Enllumenat, semàfors, reg, comunicacions, BT, etc).
  Zona Afectada: des de Avda l’Argentina fins a Torre de Paraires. Possibles afeccions: Sense afeccions addicionals a les degudes per ocupació de superfície.
 • Paviments: Execució de la pavimentació de voreres (solera, col·locació de llamborda, etc.) o calçada (estabilització d’esplanada, llastos, aglomerat, etc.) Zona Afectada: des de Avda l’Argentina fins a Torre de Paraires / Possibles afeccions: Sense afeccions addicionals a les degudes per ocupació de superfície.
 • Jardineria i Mobiliari: sense previsió de treballs durant la pròxima quinzena.
 • Treballs Singulars: sense previsió de treballs durant la pròxima quinzena.
 • Els plànols que presentem a continuació, representen en conjunt, tota la zona del passeig Marítim on s’estan duent a terme les obres de remodelació, que actualment abasta des d’Avda. Argentina fins a la Torre de Paraires. Per separat, a cada pla, podreu trobar la divisió del passeig Marítim fragmentat en trams i així veure amb més detall la zona que sigui del vostre interès. A través de la llegenda, podrà ubicar les accions que s’executaran a cadascun dels trams, des del 12 d’abril fins al 28 d´abril 

Plans d’ubicació dels treballs planificats del 12 d´abril al 28 d´abril. 

Planificació prevista per a la Fase 1C Durant la Fase 1C, es realitzen les actuacions de remodelació de l’actual vorera del costat terra, adjacent a les façanes. Les accions són principalment les següents: • Demolicions • Desviament de serveis afectats • Xarxa separativa • Escomeses de fecals i pluvials • Pavimentació i urbanització L’activitat de pavimentació s’està duent a terme per trams, des d’el mes d’octubre passat fins a finals de març. Aquesta planificació és el resultat dels ajustos realitzats al cronograma inicialment previst. L’objectiu ha estat donar cabuda a les sol·licituds de les persones afectades, que han manifestat la necessitat d’acordar dates específiques per als trams que impacten en els seus negocis, ja que aquesta activitat afecta significativament al funcionament de les seves terrasses.

Calendari de dates previstes per a la finalització de les obres de pavimentació en cada tram.

Aquesta planificació pot estar sotmesa a canvis.  

Plans d'ocupació de les terrasses del passeig Marítim

MAPA D’APARCAMENTS I SERVEIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Del 20 al 26 de febrer

Treballarem a la zona d’obra delimitada pel tancament actual.

Zona afectada
Des d’Avinguda Argentina fins a Torre Peraires.

Tasques / activitats

 1. Replanteig: del perfil longitudinal de la vorada del costat terra i dels diferents serveis i seccions tipus.
 2. Drenatge: Replanteig dels perfils transversals i del longitudinal.
 3. Excavació: per a la detecció de possibles serveis afectats i localització de les diferents escomeses dels diferents serveis.
 4. Fresat del paviment, demolició de vorades i vorals i resta de feines prèvies a l’excavació.
 5. Conduccions d’enllumenat, BT, comunicacions i reserva: emmagatzematge en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat, inici de la excavació.
 6. Canonada 630 d’impulsió: aplec en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat i inici de l’excavació.
 7. Senyalització i abalisament: millores continues que garanteixin la seguretat (de vianants i vehicles) i el bon ús de les zones d’aparcament.
 8. Jardineria: comprovació de las espècies afectades i elecció i número de les noves, replanteig al costat terra, comprovació de la instal·lació del reg i de la resta de feines prèvies.
 9. Serveis a futures terrasses: replanteig de la ubicació de las futures terrasses i dels serveis necessaris.

Possibles afeccions
Sense afeccions addicionals a les degudes per l’ocupació de superfície.

Fase 1

TERMINIS I ACTUACIONS

 • Temps d’execució: 12 mesos
 • Del 18/11/22 al 18/11/23
 • Actuació: Tancament inicial des de vorera de la mar de la mitjana central fins la vorera actual terra.

TASQUES A EXECUTAR

 • Voreres costat terra i carrils sentit Porto Pi, des d’Avinguda Argentina fins Torre Paraires
 • Àmbits singulars: Santo Domingo, Moll Golondrinas (davant l’Auditorium), desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

Actuacions

 • Demolició de voreres per adaptar la calçada.       
 • Actuacions derivades de la regulació del trànsit i serveis públics afectats

 • Adaptació de semàfors, habilitació d’aturades d’autobús, contenidors, punts de càrrega i descàrrega, habilitació de traçats per a vianants, etc.
 • Senyalització i inici de funcionament complet del trànsit segons la proposta de FASE I (adaptació i correccions)

Inici d’obres de demolició Fase I. La demolició i repavimentació per trams de l’actual vorera al costat de terra s’efectuarà amb un preavís de 7 dies i informant del temps estimat de duració de les feines.

 • Xarxa de telecomunicacions
 • Canalització d’enllumenat al costat terra
 • Habilitació d’accessos a aparcaments
 • Demolició puntual de la mitjana central per adaptar la calçada, accés a l’aparcament de Marqués de la Cenia, àrea Auditòrium, etc.

   

 
 • Tancament a vorera de mar
 • Retirada de vehicles. Prohibició d’estacionament.
 • Tancament del costat de terra, alliberant voreres. Dilluns dia 23 de gener ha d’estar retirat tot el mobiliari privat (baranes, mampares, toldos) a la calçada i també dins del primer metre des de la vorera cap a la façana.
 • Desviament de serveis afectats
 • Xarxa de sanejament
 • Xarxa de drenatge