T'ESCOLTAM

L’obra pas a pas

Informació de les obres

Les obres de remodelació del passeig Marítim van començar el 18 de novembre de 2022. La seva execució s’està duent a terme en tres fases: Fase 1, Fase 2 i Fase 3.

La Fase 1 ha conclòs amb la posada en servei dels carrils de circulació en sentit Portopí, des de l’Av. Argentina fins a la Torre de Paraires. Actualment, ens trobem a la Fase 2.

Fase 2: Progrés actual de les obres

La Fase 2 de les obres té una durada estimada de vuit mesos i coincidirà parcialment amb la Fase 3. Durant aquest període, l’enfocament principal serà la construcció de la mitjana i la calçada en sentit aeroport. Els treballs inclouran:

 • Instal·lació de serveis a la mitjana:
  • Xarxa de semàfors i enllumenato
  • Sistema de reg
  • Previsió per a línies elèctriques de mitja i baixa tensió
 • Xarxa de drenatge superficial i pavimentació dels vials
 • Urbanització del parterre central
 • Tasques en punts singulars:
  • Demolició del Social i de la piscina adjacent
  • Retirada de la passarel·la que connecta amb l’antic Hotel Mediterrani
  • Estructures d’escales i rampes que comuniquen la plaça de Sant Domingo amb el barri d’es Jonquet
  • Urbanització de la plaça de Sant Domingo
  • Prolongació de la cobertura dels torrents de Sant Magí i Sa Riera

Horari d’activitat de les obres: De dilluns a divendres de 7’00h a 18’00h i puntualment dissabtes de 7’30h a 14’00h.

Planificació d'activitats durant el mes de juliol

Descripció de les activitats previstes durant el mes de juliol

 • Demolicions: Demolició i retirada d’elements existents per a renovar: paviments de calçada, voreres, vorades, etc. Zona Afectada: des de Avda l’Argentina fins a Torre de Paraires Possibles afeccions: Sense afeccions addicionals a les degudes per ocupació de superfície.

Els plànols que presentem a continuació, representen en conjunt, tota la zona del passeig Marítim on s’estan duent a terme les obres de remodelació, que actualment abasta des d’Avda. Argentina fins a la Torre de Paraires. Per separat, a cada pla, podreu trobar la divisió del passeig Marítim fragmentat en trams i veure amb més detall la zona que sigui del vostre interès. 

Plans d'ubicació dels treballs previstos el mes de juliol

Plans d'ocupació de les terrasses del passeig Marítim

MAPA D’APARCAMENTS I SERVEIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Del 20 al 26 de febrer

Treballarem a la zona d’obra delimitada pel tancament actual.

Zona afectada
Des d’Avinguda Argentina fins a Torre Peraires.

Tasques / activitats

 1. Replanteig: del perfil longitudinal de la vorada del costat terra i dels diferents serveis i seccions tipus.
 2. Drenatge: Replanteig dels perfils transversals i del longitudinal.
 3. Excavació: per a la detecció de possibles serveis afectats i localització de les diferents escomeses dels diferents serveis.
 4. Fresat del paviment, demolició de vorades i vorals i resta de feines prèvies a l’excavació.
 5. Conduccions d’enllumenat, BT, comunicacions i reserva: emmagatzematge en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat, inici de la excavació.
 6. Canonada 630 d’impulsió: aplec en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat i inici de l’excavació.
 7. Senyalització i abalisament: millores continues que garanteixin la seguretat (de vianants i vehicles) i el bon ús de les zones d’aparcament.
 8. Jardineria: comprovació de las espècies afectades i elecció i número de les noves, replanteig al costat terra, comprovació de la instal·lació del reg i de la resta de feines prèvies.
 9. Serveis a futures terrasses: replanteig de la ubicació de las futures terrasses i dels serveis necessaris.

Possibles afeccions
Sense afeccions addicionals a les degudes per l’ocupació de superfície.

Fase 1

TERMINIS I ACTUACIONS

 • Temps d’execució: 12 mesos
 • Del 18/11/22 al 18/11/23
 • Actuació: Tancament inicial des de vorera de la mar de la mitjana central fins la vorera actual terra.

TASQUES A EXECUTAR

 • Voreres costat terra i carrils sentit Porto Pi, des d’Avinguda Argentina fins Torre Paraires
 • Àmbits singulars: Santo Domingo, Moll Golondrinas (davant l’Auditorium), desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

Actuacions

 • Demolició de voreres per adaptar la calçada.       
 • Actuacions derivades de la regulació del trànsit i serveis públics afectats

 • Adaptació de semàfors, habilitació d’aturades d’autobús, contenidors, punts de càrrega i descàrrega, habilitació de traçats per a vianants, etc.
 • Senyalització i inici de funcionament complet del trànsit segons la proposta de FASE I (adaptació i correccions)

Inici d’obres de demolició Fase I. La demolició i repavimentació per trams de l’actual vorera al costat de terra s’efectuarà amb un preavís de 7 dies i informant del temps estimat de duració de les feines.

 • Xarxa de telecomunicacions
 • Canalització d’enllumenat al costat terra
 • Habilitació d’accessos a aparcaments
 • Demolició puntual de la mitjana central per adaptar la calçada, accés a l’aparcament de Marqués de la Cenia, àrea Auditòrium, etc.

   

 
 • Tancament a vorera de mar
 • Retirada de vehicles. Prohibició d’estacionament.
 • Tancament del costat de terra, alliberant voreres. Dilluns dia 23 de gener ha d’estar retirat tot el mobiliari privat (baranes, mampares, toldos) a la calçada i també dins del primer metre des de la vorera cap a la façana.
 • Desviament de serveis afectats
 • Xarxa de sanejament
 • Xarxa de drenatge