T'ESCOLTAM

L’obra pas a pas

Informació de les obres

Les obres de remodelació del passeig marítim tenen una durada estimada de 20 mesos des del seu inici, el passat 18 de Novembre de 2022. La seva execució es durà a terme en tres Fases: Fase 1 (dividida en Fase 1A, 1B i 1C), Fase 2 i Fase 3. Actualment, ens trobem a la Fase 1B.

En aquest apartat pot consultar les accions que es duran a terme quinzenalment: quines tasques es desenvoluparan, data i durada de cada activitat, delimitació de la zona afectada, possibles afeccions, descripció de cada activitat i plans de les ubicacions. Seguidament, disposa de la planificació prevista per a la Fase 1C, relativa a les actuacions de remodelació de l’actual vorera del costat terra, adjacent a les façanes. Al final d’aquesta pàgina, trobarà un mapa amb la ubicació de tots els serveis disponibles durant les obres de remodelació: aparcaments, parades d’autobús i taxi, zones de càrrega i descàrrega i a més el plànols respectius d’ocupació de les terrasses del passeig marítim. 

Horari d’activitat de les obres: De dilluns a divendres de 7’00h a 18’00h i puntualment dissabtes de 7’30h a 14’00h. 

 

Calendari d’activitats per les obres de reforma des del 18 de setembre al 1 d'octubre

Descripció de les activitats per a les obres de reforma previstes a executar des del 18 de setembre al 1 d'octubre

 • Demolicions: Demolició i retirada d’elements existents per a renovar: paviments de calçada, voreres, vorades, etc. Zona Afectada: des de Avda l’Argentina fins a Torre de Paraires Possibles afeccions: Sense afeccions addicionals a les degudes per ocupació de superfície.
 • Canalitzacions i altres infraestructures: Execució de la nova xarxa d’aigües residuals i de drenatge, així com instal·lació de canalitzacions per a les diferents xarxes (Enllumenat, semàfors, reg, comunicacions, BT, etc).
  Zona Afectada: des de Avda l’Argentina fins a Torre de Paraires. Possibles afeccions: Sense afeccions addicionals a les degudes per ocupació de superfície.
 • Paviments: Execució de la pavimentació de voreres (solera, col·locació de llamborda, etc.) o calçada (estabilització d’esplanada, llastos, aglomerat, etc.) Zona Afectada: des de Avda l’Argentina fins a Torre de Paraires / Possibles afeccions: Sense afeccions addicionals a les degudes per ocupació de superfície.
 • Jardineria i Mobiliari: sense previsió de treballs durant la pròxima quinzena.
 • Treballs Singulars: sense previsió de treballs durant la pròxima quinzena.
 • Els plànols que presentem a continuació, representen en conjunt, tota la zona del passeig Marítim on s’estan duent a terme les obres de remodelació, que actualment abasta des d’Avda. Argentina fins a la Torre de Paraires. Per separat, a cada pla, podreu trobar la divisió del passeig Marítim fragmentat en trams i així veure amb més detall la zona que sigui del vostre interès. A través de la llegenda, podrà ubicar les accions que s’executaran a cadascun dels trams, des del 18 de setembre fins al 1 d´octubre. 

Planificació prevista per a la Fase 1C

Durant la Fase 1C, es realitzaran les actuacions de remodelació de l’actual vorera del costat terra, adjacent a les façanes. Les accions són principalment les següents:

 • Demolicions
 •  Desviament de serveis afectats
 • Xarxa separativa. Escomeses de fecals i pluvials
 • Pavimentació i urbanització

L’activitat de pavimentació es durà a terme per trams des de la primera setmana d’octubre fins a principis de març. Aquesta planificació és el resultat de l’ajust aplicat al cronograma dels treballs de remodelació, per a encaixar les peticions de persones afectades, que han manifestat la necessitat d’acordar dates específiques per als trams que afecten els seus negocis.

Calendari per a les obres de pavimentació de cada tram.

*Aquesta planificació pot estar sotmesa a canvis.

Plànols d'ocupació de les terrasses del passeig marítim

MAPA D’APARCAMENTS I SERVEIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Del 20 al 26 de febrer

Treballarem a la zona d’obra delimitada pel tancament actual.

Zona afectada
Des d’Avinguda Argentina fins a Torre Peraires.

Tasques / activitats

 1. Replanteig: del perfil longitudinal de la vorada del costat terra i dels diferents serveis i seccions tipus.
 2. Drenatge: Replanteig dels perfils transversals i del longitudinal.
 3. Excavació: per a la detecció de possibles serveis afectats i localització de les diferents escomeses dels diferents serveis.
 4. Fresat del paviment, demolició de vorades i vorals i resta de feines prèvies a l’excavació.
 5. Conduccions d’enllumenat, BT, comunicacions i reserva: emmagatzematge en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat, inici de la excavació.
 6. Canonada 630 d’impulsió: aplec en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat i inici de l’excavació.
 7. Senyalització i abalisament: millores continues que garanteixin la seguretat (de vianants i vehicles) i el bon ús de les zones d’aparcament.
 8. Jardineria: comprovació de las espècies afectades i elecció i número de les noves, replanteig al costat terra, comprovació de la instal·lació del reg i de la resta de feines prèvies.
 9. Serveis a futures terrasses: replanteig de la ubicació de las futures terrasses i dels serveis necessaris.

Possibles afeccions
Sense afeccions addicionals a les degudes per l’ocupació de superfície.

Fase 1

TERMINIS I ACTUACIONS

 • Temps d’execució: 12 mesos
 • Del 18/11/22 al 18/11/23
 • Actuació: Tancament inicial des de vorera de la mar de la mitjana central fins la vorera actual terra.

TASQUES A EXECUTAR

 • Voreres costat terra i carrils sentit Porto Pi, des d’Avinguda Argentina fins Torre Paraires
 • Àmbits singulars: Santo Domingo, Moll Golondrinas (davant l’Auditorium), desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

Actuacions

 • Demolició de voreres per adaptar la calçada.       
 • Actuacions derivades de la regulació del trànsit i serveis públics afectats

 • Adaptació de semàfors, habilitació d’aturades d’autobús, contenidors, punts de càrrega i descàrrega, habilitació de traçats per a vianants, etc.
 • Senyalització i inici de funcionament complet del trànsit segons la proposta de FASE I (adaptació i correccions)

Inici d’obres de demolició Fase I. La demolició i repavimentació per trams de l’actual vorera al costat de terra s’efectuarà amb un preavís de 7 dies i informant del temps estimat de duració de les feines.

 • Xarxa de telecomunicacions
 • Canalització d’enllumenat al costat terra
 • Habilitació d’accessos a aparcaments
 • Demolició puntual de la mitjana central per adaptar la calçada, accés a l’aparcament de Marqués de la Cenia, àrea Auditòrium, etc.

   

 
 • Tancament a vorera de mar
 • Retirada de vehicles. Prohibició d’estacionament.
 • Tancament del costat de terra, alliberant voreres. Dilluns dia 23 de gener ha d’estar retirat tot el mobiliari privat (baranes, mampares, toldos) a la calçada i també dins del primer metre des de la vorera cap a la façana.
 • Desviament de serveis afectats
 • Xarxa de sanejament
 • Xarxa de drenatge