T'ESCOLTAM

L’obra pas a pas

Informació de les obres

Les obres de remodelació del passeig Marítim tenen una duració estimada de 20 mesos des del seu inici, el passat 18 de novembre de 2022.

La seva execució es farà en 3 fases:

La Fase 1, està dividida en Fase 1A, 1B y 1C, y tendrà una duració de 12 mesos, des del 18 /11/22 fins el 18/11/23.

La Fase 2 es realitzarà en 8 mesos, que parcialment es solaparan amb la Fase 1 y la Fase 3. La implementació de la Fase 3 es desenvoluparà en 7 mesos.

Actualment les obres són a la Fase 1B.

Aquí podrà tenir informació amb antelació de les accions que es duran a terme quinzenalment. Podrà consultar quines tasques es desenvoluparan, data i duració de cada activitat, delimitació de la zona afectada, possibles afeccions que hi pugui haver, una descripció de cada activitat i plànols de les ubicacions. Al mateix temps, disposarà dels calendaris de les activitats previstes per al trimestre en curs. Aquestes s’aniran detallant a mesura que s’apropi la data.

Al final d’aquesta pàgina trobarà un mapa amb la ubicació de tots els serveis disponibles durant les obres de remodelació: aparcaments, parades d’autobús i taxi, zones de càrrega i descàrrega, etc.

Horari d’activitat de les obres de reforma: De dilluns a divendres de 7’30h a 18’30h i puntualment els dissabtes de 7’30h a 14’00h.

 

 

Calendari d’activitats per les obres de reforma des del 22 de maig al 5 de juny

Pot consultar tots els detalls relacionats amb cada activitat AQUÍ

MAPA D’APARCAMENTS I SERVEIS

Descripció de les activitats per a les obres de reforma previstes a executar des del 22 de maig al 5 de juny i mapes d’ubicació.

 • Demolicions: a la zona d’obra delimitada per el tancament, indicada en els plànols a continuació en color blau, s’està realitzant la demolició dels elements existents a renovar: paviment, vorades…
 • Canalitzacions i altres infraestructures: s’està executant una important canalització d’ aigües residuals amb una canonada de 630mm de diàmetre, així com canalitzacions de menor envergadura per a electricitat, telefonia, etc.

Els plànols a continuació representen en el seu conjunt, tota la zona del passeig Marítim on s’estan fent les obres de remodelació, que actualment va des d’Avinguda Argentina fins la Torres de Paraires. Per separat, en cada plànol podrà trobar la divisió del passeig Marítim fragmentat en trams i d’aquesta manera, veure amb més detall la zona que sigui del seu interès. Mitjançant la llegenda podrà trobar les accions que s’executaran a cada un dels trams.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Del 20 al 26 de febrer

Treballarem a la zona d’obra delimitada pel tancament actual.

Zona afectada
Des d’Avinguda Argentina fins a Torre Peraires.

Tasques / activitats

 1. Replanteig: del perfil longitudinal de la vorada del costat terra i dels diferents serveis i seccions tipus.
 2. Drenatge: Replanteig dels perfils transversals i del longitudinal.
 3. Excavació: per a la detecció de possibles serveis afectats i localització de les diferents escomeses dels diferents serveis.
 4. Fresat del paviment, demolició de vorades i vorals i resta de feines prèvies a l’excavació.
 5. Conduccions d’enllumenat, BT, comunicacions i reserva: emmagatzematge en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat, inici de la excavació.
 6. Canonada 630 d’impulsió: aplec en obra de les canonades necessàries, replanteig del seu traçat i inici de l’excavació.
 7. Senyalització i abalisament: millores continues que garanteixin la seguretat (de vianants i vehicles) i el bon ús de les zones d’aparcament.
 8. Jardineria: comprovació de las espècies afectades i elecció i número de les noves, replanteig al costat terra, comprovació de la instal·lació del reg i de la resta de feines prèvies.
 9. Serveis a futures terrasses: replanteig de la ubicació de las futures terrasses i dels serveis necessaris.

Possibles afeccions
Sense afeccions addicionals a les degudes per l’ocupació de superfície.

Fase 1

TERMINIS I ACTUACIONS

 • Temps d’execució: 12 mesos
 • Del 18/11/22 al 18/11/23
 • Actuació: Tancament inicial des de vorera de la mar de la mitjana central fins la vorera actual terra.

TASQUES A EXECUTAR

 • Voreres costat terra i carrils sentit Porto Pi, des d’Avinguda Argentina fins Torre Paraires
 • Àmbits singulars: Santo Domingo, Moll Golondrinas (davant l’Auditorium), desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

Actuacions

 • Demolició de voreres per adaptar la calçada.       
 • Actuacions derivades de la regulació del trànsit i serveis públics afectats

 • Adaptació de semàfors, habilitació d’aturades d’autobús, contenidors, punts de càrrega i descàrrega, habilitació de traçats per a vianants, etc.
 • Senyalització i inici de funcionament complet del trànsit segons la proposta de FASE I (adaptació i correccions)

Inici d’obres de demolició Fase I. La demolició i repavimentació per trams de l’actual vorera al costat de terra s’efectuarà amb un preavís de 7 dies i informant del temps estimat de duració de les feines.

 • Xarxa de telecomunicacions
 • Canalització d’enllumenat al costat terra
 • Habilitació d’accessos a aparcaments
 • Demolició puntual de la mitjana central per adaptar la calçada, accés a l’aparcament de Marqués de la Cenia, àrea Auditòrium, etc.

   

 
 • Tancament a vorera de mar
 • Retirada de vehicles. Prohibició d’estacionament.
 • Tancament del costat de terra, alliberant voreres. Dilluns dia 23 de gener ha d’estar retirat tot el mobiliari privat (baranes, mampares, toldos) a la calçada i també dins del primer metre des de la vorera cap a la façana.
 • Desviament de serveis afectats
 • Xarxa de sanejament
 • Xarxa de drenatge