T'ESCOLTAM

Els promotors

Apb

AUTORITAT PORTUARIA DE BALEARS

Des de l’any 1992, una nova llei de Ports i de la Marina Mercant dona lloc a la creació de les autoritats portuàries. Es tracta d’organismes públics que gestionen els ports d’Interès general i que s’agrupen a Puertos del Estado. Aquesta entitat depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En el cas de l’APB té assignada la gestió dels ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina.

Les competències de l’APB inclouen:

  • Control, autorització i realització de les operacions marítimes i terrestres relacionades amb el trànsit i servei portuari.
  • Ordenació de la zona de servei del port i dels usos portuaris.
  • Planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les obres de serveis del port i dels senyals marítims.
  • Gestió del domini portuari i dels senyals marítims.
  • Foment de les activitats industrials i comercials relacionades amb el trànsit marítim o portuari.
  • Coordinació de les operacions de les diferents maneres de de transport dins l’espai portuari.

És dins aquest marc competencial que l’APB posa en marxa la licitació de les obres per remodelar el passeig Marítim de Palma. A més de la seva funció com a promotora de les obres també assumeix les tasques de direcció d’obra.

Nou Passeig Maritim Ajuntament

AJUNTAMENT DE PALMA

El projecte per a un nou passeig Marítim s’ha pogut realitzar gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Palma. El consistori ha estat part molt activa del Projecte de Remodelació del Passeig Marítim, tant en el seu desenvolupament com en el seu finançament.

Després de dos anys de negociacions, informes i sol·licituds, gràcies a la col·laboració entre ambdues administracions signen el document el desembre de 2020.

L’esmentat Conveni per a la gestió de serveis en l’explotació del passeig Marítim Gabriel Roca té quatre objectius bàsics:

  • Unificar en un únic nou conveni tots els acords previs que calgui mantenir un cop extingits els convenis anteriors.
  • Plasmar les noves actuacions de l’APB i la situació futura. Serà significativament diferent un cop finalitzades les obres. Instal·lacions i actuacions fora de la Zona de Domini Públic Portuari passen a ser de gestió i manteniment municipal.
  • Regular i recollir les accions de remodelació, establint una acció coordinada per gestionar les competències a la zona portuària ja esmentada.
  • Adaptar el conveni a la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic en compliment de termini.

Podeu consultar AQUÍ entre el conveni l’APB i l’Ajuntament de Palma